HEFFEN

DORP
IN
VOLLE
VAART

Matrix IV

Wat is Matrix IV:

Matrix is de verzamelnaam voor kleinschalige projecten, die het openbaar domein van de Mechelse wijken en dorpen willen verbeteren. Ook punten ivm met mobiliteit, veiligheid enz kunnen worden opgenomen in deze matrix. De dorpsraad van Heffen verzamelt dan elk jaar de nieuwe voorstellen van de bewoners. De dorpsraad maakt hieruit een selectie en geeft dan een 5-tal voorstellen aan het stadsbestuur van Mechelen waarna ze in het schepencollege worden besproken. Hieruit worden dan een 3-tal projecten geselecteerd voor uitvoering. Deze projecten moeten binnen de twee jaar worden uitgevoerd.

Begin 2011 vroeg het stadsbestuur van Mechelen dus aan de dorpsraad van Heffen om een aantal puntjes naar voor te schuiven voor Matrix IV.

 

De dorpsraad van Heffen stelde in 2011 volgende punten voor:

 

1 Opwaardering van het graspleintje aan de molenbeekstraat.

2 Veilige fietsoversteek in de Brouwerijstraat en de keramiekstraat.

3 Opkuisen en verfraaing monument van de oudstrijders.

4 Verbeteren molenweg + extra borden voorzien met de huisnummers aan het begin van de straat.

 

Deze 4 puntjes werden voorgelegd aan het stadsbestuur. Na overleg in het schepencollege werd de dorpsraad op donderdag 20 oktober 2011 ingelicht welke projecten in aanmerking komen voor Heffen.

 

1 Opwaardering graspleintje in de molenbeekstraat.

 

Dit pleintje zal worden heraangelegd. Dit wil zeggen de grond wordt genivelleerd en nieuw gras gezaaid. Er worden ook zitbanken geplaatst. De glasbollen worden echter niet ondergronds geplaatst. Ook de oude molenbeekstraat in kassei wordt opnieuw heraangelegd. De oude kassei blijft echter behouden.

 

2 Veilige fietsoversteek in de Brouwerijstraat en de keramiekstraat.

 

In de brouwerijstraat zal bij de fietsoversteek extra signalisatie en bijkomende verlichting komen. De keramiekstraat krijgt op haar beurt signalisatie, verlichting en wegmarkeringen.

 

3 Opkuisen en verfraaing van het monument van de oudstrijders.

 

Het monument zal een opknapbeurt krijgen. Rond het standbeeld zal een perkje komen om dit te accentueren en af te schermen van het speelpleintje ‘het kiekeboeke’. Dit zal gebueren door middel van een haag of hekwerk.

 

4 Verbeteren molenweg + aanduiding nummering.

 

Aan het begin van de straat zal een extra infobordje komen met de nummering van de huizen.

De molenweg zelf zal niet worden heraangelegd. Wel zal hij daar waar nodig worden genivelleerd en het gras zal worden gemaaid, zodoende dat we terug een weg krijgen van 80 cm breedte.